Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.esklepmagnolia.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”).

Właścicielem Serwisu („Sprzedawca”) jest:

Podstawowe definicje

Hasło – jest to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Konto Klienta – jest to indywidualny dla Klienta panel, który uruchomiony jest na jego rzecz przez Sprzedawcę.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja – oznacza faktyczną czynność wykonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.esklepmagnolia.pl

Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.


Dni robocze
 – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca –oznacza

 I Korzystanie ze Sklepu Internetowego i ogólne postanowienia

  1. Aby dokonać zamówienia w Sklepie Internetowym na Stronie Internetowej Sklepu niezbędne jest posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
  1. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu w sposób sprzeczny dobrymi obyczajami, prawem lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, prawa własności intelektualnej do jego nazwy w tym majątkowe prawa autorskie, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, ich wykorzystanie może nastąpić wyłącznie za piśmienną zgodą Sprzedawcy.
  1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
   drogą elektroniczną : przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: esklepmagnolia@wp.pl
  1. Wszelkie Towary są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827)
  1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagany jest stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
  1. W celu dokonania zakupu towaru Klient może dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym ale nie jest to konieczne do złożenia zamówienia.
 1. Rejestracji można dokonać zakładając Konto Klienta oraz podczas dokonywania zakupu w Sklepie Internetowym.  Klient potwierdza prawidłowość danych, akceptuje Regulamin wraz ze zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Z tą chwilą Rejestracja jest dokonana i dla Kupującego tworzone jest Konto Klienta w Sklepie.  Na podany w formularzu rejestracji adres e-mail wysłana zostaje wiadomość z linkiem potwierdzającym dokonanie Rejestracji.

 

 II Zamówienia

  1. Wyboru Towaru będącego przedmiotem sprzedaży Klient dokonuje poprzez dodanie go do Koszyka na Stronie Internetowej Sklepu. Po skompletowaniu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności i Dostawy. składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk ”KUPUJĘ I PŁACĘ”
  1. Sprzedawca po złożeniu zamówienia przesyła na adres elektroniczny Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia.
  1. W przypadku poszczególnych towarów termin realizacji dotyczący wykonania zamówienia jest podany w opisie każdego Towaru. Czas ten liczony jest od momentu kiedy zostaną podane wszystkie dane do realizacji zamówienia, zostanie zaakceptowany przez Klienta ostateczny projekt Towaru oraz zostanie wykonany przelew na konto Sprzedawcy.
  1. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta świadczy o przyjęciu oferty, i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, w przypadku zbyt dużej ilości zleceń. Wówczas wszystkie opłaty poniesione przez klienta są zwracane na jego konto i klient jest powiadamiany o anulowaniu zamówienia.
 1. Jeżeli do danego zamówienia przesyłany był Klientowi projekt do akceptacji to jest on wiążący dla obu stron. Oznacza to że Klient ma obowiązek sprawdzić dokładnie projekt przed jego akceptacją. Jeżeli w zaakceptowanym projekcie okazuje się że są błędy, których Sprzedawca nie zauważył, a Klient ich nie zgłaszał, to nie przyjmujemy z tego tytułu reklamacji. Reklamacje uznajemy wówczas gdy otrzymany Towar jest nie zgodny z zaakceptowanym projektem. Zamówienia można także dokonać wyłącznie e-mailem na adres esklepmagnolia@wp.pl. Złożenie zamówienia e-mailowo oznacza akceptację regulaminu ze strony www.esklepmagnolia.pl.
 7 . WAŻNE!!!

Kolory przedmiotów umieszczonych w sklepie zawsze nieznacznie się różnią od rzeczywistych. Wynika to z ustawień aparatu fotograficznego ,ustawienia monitorów itp. Należy się z tym liczyć zamawiając towar przez internet. Reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane. Jeśli są wątpliwości lub odcień jest bardzo istotny można zamówić próbkę.

8. Zamawianie zaproszeń ślubnych

Zasady zamawiania zaproszeń ślubnych są opisane na stronie sklepu, na podstronie: ZAMAWIANIE ZAPROSZEŃ I PROJEKT INDYWIDUALNY, lub na końcu tej strony. 

9. Mogą wystąpić nieznaczne różnice w wyglądzie poszczególnych produktów w sklepie ponieważ są to rzeczy wykonane ręcznie/nieprefabrykowane. Nie jest to podstawa do reklamacji.

10. Projekt zaproszeń

Klient po dokonaniu zakupu zaproszeń i podaniu danych do ich realizacji otrzymuje projekt zaproszenia w maksymalnie 2 wersjach (np projekt zaproszenia i zawiadomienia). Kolejne projekty powstałe na żądanie Klienta są dodatkowo płatne ok. 30 zł w zależności od ich złożoności.

Klient ma prawo do 3 poprawek nie będących błędami w projekcie (np. zmiana czcionki na inną, czy zmiana kolorystyki.) Dalsze poprawki są płatne: 20 zł (za 3 poprawki). Poprawki, które są błędami. np literówki są poprawiane do skutku nieodpłatnie.

Po dokonaniu wszelkich poprawek Klient otrzymuje ostateczną wersję projektów i ma obowiązek je sprawdzić przed akceptacją. Sprzedawca także dba o poprawność tekstu jednak może zdarzyć się że nie zauważy wszystkich ewentualnych błędów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zaakceptowanym projekcie. Odpowiedzialność za sprawdzenie projektu leży ostatecznie po stronie Klienta

Jeśli Klient  otrzyma zaproszenia niezgodne z zaakceptowanym projektem Sprzedawca ma 7 dni roboczych na naprawę szkody, na swój koszt.

11. Dodruk papeterii np. kilku zaproszeń czy winietek jest do 10 sztuk 90 % droższy, od 10 sztuk  70 % droższy od ceny podanej w sklepie.

12. Projekt indywidualny zaproszeń

Zasady zamawiania projektu indywidualnego są opisane na stronie sklepu, na podstronie: ZAMAWIANIE ZAPROSZEŃ I PROJEKT INDYWIDUALNY.

13. Sprzedawca nie ingeruje w poprawność i treść przesłanej przez Klienta listy osób czyli tzw. personalizacji. Sprzedawca nie będzie ponosić kosztów skorygowania błędów w przesłanej przez Klienta personalizacji.

14. W przypadku rezygnacji z opłaconego zamówienia w trakcie jego realizacji, Sprzedający zwraca Klientowi koszty pomniejszone o kwotę wykorzystaną do celów realizacji zamówienia. Wysokość zwrotu zależy więc od etapu realizacji zamówienia, w którym Klient zdecydował się na rezygnację.

15. Kolorystka zamawianych zaproszeń może nieco odbiegać ( ok 5-7 %) od kolorystyki próbek tych zaproszeń (wysłanych przed pełną realizacją). Spowodowane jest to technicznymi aspektami druku. Reklamacje związaną z taką różnicą nie będą uwzględniane.

16.Poszczególne egzemplarze papeterii ślubnej i okolicznościowej mogą się od siebie nieznacznie różnić, ze względu na ręczne wykończenia elementów. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.

17.W poszczególnych egzemplarzach papeterii ślubnej i okolicznościowej mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne spowodowane różną techniką druku oraz drukiem na różnych maszynach drukarskich. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.

18 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania lub wstrzymania zamówienia w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą, niezależną od  Sprzedawcy, jak również brakiem towaru.
O każdym anulowaniu lub wstrzymaniu zmówienia Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

19. Personalizowane produkty sprzedawane są od 20 sztuk. Zakup poniżej tej ilości traktowany jest jako próbka i jest wysyłany z przypadkowymi wpisami.

20. Kupując zaproszenia lub inną papeterię ślubną Klient nie nabywa praw do grafiki czy innych elementów kupowanego Towaru. Sprzedający nie ma obowiązku podawać nazw używanych czcionek czy przesyłać w formie obrazowej lub jakiejkolwiek innej grafiki z wysyłanej papeterii. Klient nie może korzystać z grafiki we własnym zakresie, jest to naruszaniem praw autorskich.

III Płatności

  1. Ceny Towarów podane na stronie są cenami brutto, nie zawierają informacji o kosztach dostawy. Informacje o kosztach dostawy pojawiają się po skompletowaniu zamówienia
  1. Klient może dokonać zapłaty za Towar w sposób następujący: a. Za pomocą przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy podany w momencie składania zamówienia. Proces realizacji zamówienia następuje w tym przypadku w momencie zaksięgowania zapłaty za Towar na koncie Sprzedawcy; b.Przelew bankowy dokonany przy pomocy zewnętrznego systemu płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu. W tym przypadku realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta
 1. Sprzedawca oczekuje 7 dni na zapłatę za Towar. Po przekroczeniu tego terminu zamówienie zostaje anulowane przez Sprzedawcę.

 IV Dostawa

  1. Sprzedawca dostarcza Towar przy pomocy Dostawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. Dostawcą jest firma kurierska DPD. Termin dostawy to od 2 do 4 dni roboczych.
  1. Zamówione Towary są dostarczane na adres Klienta podany w trakcie składania zamówienia.
  1. Klient powinien sprawdzić zewnętrzny stan przesyłki w obecności kuriera/pracownika Dostawcy i jeśli będą widoczne uszkodzenia przesyłki Klient powinien żądać spisania protokołu szkody z kurierem.
 1. W przypadku nie dostarczenia Towaru z winy Klienta np. w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem i braku kontaktu w sprawie rozwiązania problemu, lub podania błędnego adresu przez Klienta; Towar wraca do Sprzedawcy i jest ustalana z Klientem nowa forma i cena dostawy Towaru. Opłatę za ponowną przesyłkę w takich przypadkach ponosi Klient.

 V Reklamacje

  1. W przypadku dostarczenia Towaru wadliwego/wybrakowanego/niezgodnego z opisem Sprzedawca jest zobowiązany do zadośćuczynienia lub wysyłki Towaru nieuszkodzonego/niewadliwego na adres Klienta. Przepis ten ma moc zobowiązującą gdy Klient zgłosi uszkodzenie/ wadliwość Towaru 48 h po terminie odbioru przesyłki.
  1. Po upływie terminu podanego wyżej nie obowiązuje procedura wymiany uszkodzonego Towaru.
 1. Wszelkie reklamacje można składać e-mailowo lub telefoniczne na dane Sprzedawcy.

  VI Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Jednakże większość sprzedawanych Towarów w Sklepie Internetowym to  rzeczy nieprefabrykowane, wytworzone według specyfikacji Klienta, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827). Zgodnie z powyższym takie Towary nie mogą być odsprzedane innemu Klientowi i nie podlegają zwrotowi

  VII Ochrona danych osobowych/Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca
  1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.esklepmagnolia.pl
  1. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
  1. Sprzedawca zbiera dane Klientów : przy dokonywaniu Rejestracji są to : imię, nazwisko, adres e-mail;
   po dokonaniu Rejestracji są to adres (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, kraj), numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;
   przy składaniu zamówienia bez dokonywania Rejestracji są to: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, miasto,kraj). Gdy adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, dane osoby upoważnionej do odbioru przesyłki są to następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu (jeśli jest inna niż Klienta). Jeżeli Klient wskazuje inną niż on sam osobę upoważnioną do odbioru przesyłki, to za jej działania lub zaniechania odpowiada jak za własne. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  1. Podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy. Zbierane dane są wykorzystane do założenia i zarządzania Konta Klienta z Hasłem, które Klient ustala indywidualnie. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  1. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Klientów w celu korzystania przez nich ze Sklepu Internetowego, w szczególności przyjmowania, obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rozliczeń i komunikacji z Klientami, na co Klient wyraża zgodę. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  1. Klient oświadcza (akceptując niniejszy regulamin sklepu) że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
   a. prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną
   b. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy)
   c. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są:
   pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy
  1. Pliki cookies: Sklep Internetowy używa niewielkich plików nazywanych cookies, które są zapisywane na komputerze osoby wchodzącej na stronę internetową Sklepu Sprzedawcy. Plik taki zawiera nazwę domeny  z której pochodzi, indywidualną losowo wybraną liczbę, która identyfikuje ten plik oraz swój czas wygaśnięcia. Ciasteczka umożliwiają m.in. zapamiętanie  preferencji osób odwiedzających stronę Sklepu Internetowego  i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.  Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Sprzedawcy : podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Sprzedawca może świadczyć jedynie za zgodą.
  1. Klient ma: Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO, Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO, Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO, Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO, Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO, Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 1. Sprzedawca nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.